Annual Utsavam-2017 - Ganesh, Murugan, Navagraha

ANNUAL UTSAVAM 2017

GANESH,MURUGA,NAVAGRAHA

SATURDAY/SUNDAY-29th & 30th-April 2017

Yajaman


Ganesh Utsavam On Saturday
(Homam,Shanku pooja,Abhishekham & Pooja)

£25.00

Navagraha Utsavam On Saturday
(Homam,Shanku pooja,Abhishekham & Pooja)

£25.00

Murugan Utsavam On Saturday
(Homam,Shanku pooja,Abhishekham & Pooja)

£25.00

Yajaman for both Days

£50.00

We Welcome Sponsors For

Garlands &Flowers for both days:

£101.00

Vasthrams for Ganesh&Murugan:

£101.00

Vasthram for Navagraha:

£101.00

Pooja&Homam items:

£101.00

Annadanam For Each Day:

£150.00

Going Green Govinda!

Shri Venkateswara (Balaji) Temple, B69 3DU